กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา รับมือวิกฤติโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “กรมการแพทย์” ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งนายแพทย์
  รับจำนวน 15 อัตรา ค่าตอบแทน 101,350 บาท ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยระยะเวลาในสัญญาจ้างไม่เกิน 3 เดือน หากมีภารกิจต่อเนื่องสามารถจ้างต่อได้คราวละ 3 เดือนโดยไม่ต้องสรรหาใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง สำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 1 อัตราโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 3
 • อัตราโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 4 อัตราสถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 5 อัตรา
  หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่กรมการแพทย์ได้มอบหมาย โดยปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง รอบเช้า บ่าย ดึก เดือนละไม่น้อยกว่า 22 วัน ตามที่หน่วยงานมอบหมาย ส่วนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือได้รับได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  รับจำนวน 112 อัตรา ค่าตอบแทน 59,680 บาท สำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 2 อัตรา
 • โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 50 อัตรา
 • โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 44 อัตรา
 • สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 14 อัตรา
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จำนวน 2 อัตรา
 • หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่กรมการแพทย์ได้มอบหมาย โดยปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง รอบเช้า บ่าย ดึก เดือนละไม่น้อยกว่า 22 วัน ตามที่หน่วยงานมอบหมาย ส่วนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  รับจำนวน 34 อัตรา ค่าตอบแทน 40,000 บาท สำหรับสถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 อัตรา
 • โรงพยาบาลราชวิถี 8 อัตรา
 • โรงพยาบาลเลิดสิน 8 อัตรา
 • สถาบันโรคผิวหนัง 16 อัตรา
  หรือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่กรมการแพทย์ได้มอบหมาย โดยปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง รอบเช้า บ่าย ดึก เดือนละไม่น้อยกว่า 22 วัน ตามที่หน่วยงานมอบหมาย ส่วนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา, ทางจิตวิทยาคลินิก, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, สาขาเวชวิชาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น


ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา, ทางจิตวิทยาคลินิก, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, สาขาเวชวิชาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น


อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ. jobbkk

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น